€0,00   

   Helmen
   Laarzen
   Kleding
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MOTOTOTAAL

Algemene voorwaarden van SEMP, kantoorhoudende te Delfzijl en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 02100565.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
Artikel 3 - Aflevering en afname
Artikel 4 - Prijs en betaling
Artikel 5 - Bedenktijd
Artikel 6 - Voorbehoud van eigendom en rechten
Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Nieuwsbrieven
Artikel 11 - Reparaties
Artikel 12 - Algemeen

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden SEMP. aangeduid met "Motototaal" en worden de (rechts)personen en vennootschappen, die een overeenkomst met Motototaal beogen en/of tot stand brengen, aangeduid met "afnemer".
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere koopovereenkomst op afstand met en iedere daarmee samenhangende rechtsverhouding, (alles) hierna te noemen 'overeenkomst'. Uitsluitend door Motototaal schriftelijk aanvaarde afwijkingen van (bepalingen van) deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.
1.3. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Motototaal en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

top

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

2.1. Ieder aanbod van Motototaal geschiedt vrijblijvend en kan door Motototaal worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 werkdagen na de kennisneming door Motototaal van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten, in het kader van een aanbod door Motototaal verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte (algemene) informatie binden Motototaal niet.
2.2. Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen door schriftelijke kennisgeving door Motototaal aan de afnemer per post, fax of e-mail van de aanvaarding van een bestelling of de uitvoering van een bestelling van de afnemer door Motototaal. Uitsluitend de hiervoor in dit artikel 2.2. bedoelde kennisgeving respectievelijk de factuur voor de uitvoering van de bestelling wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na kennisgeving door Motototaal aan de afnemer van de aanvaarding van die wijzigingen en/of aanvullingen per post, fax of e-mail. Motototaal is dus niet verplicht de overeenkomst (met de afnemer) te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4. Indien Motototaal en de afnemer gelijktijdig of ongelijktijdig meer dan één overeenkomst tot stand brengen, komt daardoor geen nieuwe overeenkomst tot stand.
2.5. Motototaal heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van Motototaal voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.6. De afnemer heeft het recht de overeenkomst tot de (beoogde) aflevering te annuleren, tenzij de overeenkomst Motototaal verplicht een voor de afnemer (afzonderlijk) bestelde of te bestellen zaak te leveren. Indien de afnemer de overeenkomst voor de (beoogde) aflevering (rechtsgeldig) annuleert, is de afnemer niets aan Motototaal verschuldigd. Indien de afnemer reeds een vooruitbetaling heeft gedaan, zal Motototaal het vooruitbetaalde uiterlijk binnen 30 dagen aan de afnemer terugstorten.

top

Artikel 3 - Aflevering en afname

3.1. Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken door Motototaal op de plaats van de onderneming van Motototaal. Motototaal is niet verplicht zaken af te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats. Motototaal heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen.
3.2. Levering en aflevering van zaken door Motototaal geschiedt na betaling door de afnemer van de voor (levering van) die zaken verschuldigde geldsommen.
3.3. Door Motototaal kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan Motototaal bekende gegevens, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Motototaal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Motototaal komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim en aan het enkele overschrijden van een door Motototaal kenbaar gemaakte termijn kan de afnemer niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van Motototaal ingetreden omstandigheden.
3.4. De afnemer, die de overeenkomst als consument is aangegaan, heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, indien en voor zover Motototaal zaken niet heeft geleverd en sinds de totstandkoming van de overeenkomst 30 kalenderdagen zijn verstreken.
3.5. De afnemer is verplicht te leveren zaken volgens de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien geen termijn is overeengekomen, is de afnemer verplicht om de te leveren zaken op eerste verzoek van Motototaal af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 3.5. bedoelde verplichtingen is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.
3.6. Onverminderd artikel 6 zijn door Motototaal te leveren zaken voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om door Motototaal te leveren zaken af te nemen.
3.7. Door Motototaal kenbaar gemaakte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, modellen en/of monsters vormen uitsluitend algemene informatie. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan verschillen tussen geleverde zaken en algemene informatie.
3.8. De afnemer is verplicht de deugdelijkheid van door Motototaal afgeleverde zaken bij de aflevering te controleren en Motototaal bij de aflevering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de afgeleverde zaken in kennis te stellen. Zaken, die de afnemer of een hulppersoon van de afnemer 7 kalenderdagen na de aflevering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of in de macht van anderen heeft gebracht, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
3.9. Onverminderd artikel 5 is Motototaal zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de afnemer aan Motototaal geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Motototaal van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan Motototaal geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen prijzen en tarieven verschuldigd, totdat Motototaal de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Motototaal geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door Motototaal in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Motototaal te vergoeden.
3.10. Schademeldingen en reclamaties dienen binnen 24 uur na levering door afnemer aan Motototaal bekend gemaakt te worden. Schademeldingen en reclamaties welke na 24 uur worden gemeld, kunnen door Motototaal niet in behandeling worden genomen. Afnemer heeft de plicht de geleverde goederen direct na ontvangst, en tenminste binnen 24 uur, te controleren op eventuele schades en de goede werking van het product. Goederen met beschadigde verpakkingen dienen door de klant niet geaccepteerd te worden.

top

Artikel 4 - Prijs en betaling

4.1. Alle door Motototaal kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief kosten van vervoer en na verzending.
4.2. Vervoer en verzending, van door Motototaal aan de te leveren zaken geschieden voor rekening van de afnemer, met toepassing van de door Motototaal kenbaar gemaakte tarieven.
4.3. De kosten van uitvoering van door de afnemer verzochte en door Motototaal aanvaarde wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.
4.4. Facturen van Motototaal dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur voor de aflevering te worden voldaan. Een factuur is (eerst) voldaan als Motototaal het totaalbedrag ervan heeft ontvangen.
4.5. Indien de afnemer een verschuldigde geldsom niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum zonder ingebrekestelling in verzuim en over de openstaande geldsom een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van het door de Europese Centrale Bank vastgestelde promessedisconto, vermeerderd met 3% per jaar en minimaal de wettelijke rente. In het hiervoor in dit artikel 4.5. bedoelde geval is de afnemer bovendien het bedrag van de door Motototaal te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet-geliquideerde proceskosten - aan Motototaal verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 10% van de openstaande geldsom en de vertragingsrente met een minimum van EUR 75,00 exclusief BTW.
4.6. Motototaal heeft het recht betalingen van de afnemer (ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer ) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
4.7. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Motototaal op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van Motototaal jegens de afnemer.
4.8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens Motototaal niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, heeft Motototaal het recht haar verplichtingen jegens de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.
4.9. De afnemer is verplicht een door Motototaal ten aanzien van een betalingsverplichting van de afnemer verzocht voorschot binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van Motototaal aan Motototaal te betalen.
4.10 Alle door Motototaal gedane aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en invoerfouten.
4.11 Indien een artikel besteld dient te worden, behoudt Motototaal zich het recht voor eventuele prijsstijgingen aan de afnemer door te berekenen. Motototaal zal de afnemer vooraf op de hoogte brengen van eventuele prijsstijgingen. Afnemer heeft het recht de overeenkomst in het geval van een prijsstijging te ontbinden.

top

Artikel 5 - Bedenktijd

5.1. De afnemer, die de overeenkomst als consument is aangegaan, heeft gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de zaak, het recht de overeenkomst (zonder opgave van redenen) te ontbinden. De afnemer, die recht op ontbinding van de koop heeft, kan dat recht uitoefenen door kennisgeving daarvan aan Motototaal per post, fax of e-mail, bij voorkeur met gebruikmaking van het formulier, dat via de bevestiging van de bestelling door Motototaal per e-mail kan worden benaderd.
5.2. In geval van ontbinding is de afnemer verplicht de ontvangen zaak binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Motototaal terug te zenden in de staat waarin de afnemer de zaak heeft ontvangen, verpakt (in originele verpakking), compleet en ongebruikt. De kosten van het terugzenden van de zaak zijn voor rekening van de afnemer.
5.3. In geval van ontbinding zal Motototaal de door de afnemer aan Motototaal betaalde geldsom aan de afnemer terugbetalen, zo spoedig mogelijk na de terugzending van de zaak en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de ontbinding. Indien de ontbinding betrekking heeft op één of meer, maar niet alle gelijktijdig geleverde zaken, zal Motototaal de door de afnemer voor verzendkosten betaalde geldsom evenredig terugbetalen.
5.4. Het recht op ontbinding is niet van toepassing op koop van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de afnemer de verzegeling heeft verbroken, en zaken die:
a. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. snel kunnen bederven of verouderen.
5.5. De afnemer, die uit de uitoefening van het recht op ontbinding voortvloeiende verplichtingen toerekenbaar niet (tijdig) nakomt, is zonder ingebrekestelling in verzuim en is verplicht uit niet (tijdige) nakoming voortvloeiende schade te vergoeden.

top

Artikel 6 - Voorbehoud van eigendom en rechten

6.1. Alle door Motototaal aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Motototaal, totdat alle door de afnemer krachtens de overeenkomst voor geleverde en nog te leveren zaken verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 4.5. verschuldigde geldsommen, volledig aan Motototaal zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel 6.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.
6.2. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door Motototaal steeds aan de afnemer geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarden dat de daarvoor aan Motototaal verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 4.5 verschuldigde geldsommen, volledig aan Motototaal zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 6.2 bedoelde opschortende voorwaarden zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

top

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1. Onverminderd dwingend geldend recht zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Motototaal beperkt door de artikelen 7.2 tot en met 7.5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van Motototaal gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van Motototaal hebben het recht jegens de afnemer een beroep op de artikelen 7.1 tot en met 7.5 te doen.
7.2. Motototaal is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Motototaal aan Motototaal toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Motototaal toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken en levering van zaken die in geval van gebruik tot schade (kunnen) leiden.
7.3. Een verplichting van Motototaal tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de geldsom, die de afnemer krachtens de overeenkomst (voor de betrokken zaak) aan Motototaal verschuldigd is. Als directe schade worden niet beschouwd, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, (gevolgen van) verlies van tijd en/of gegevens en ander nadeel dan vermogensschade.
7.4. Aansprakelijkheid van Motototaal kan uitsluitend ontstaan nadat de afnemer Motototaal onverwijld na de levering of (bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming) onverwijld binnen 24 uur na het constateren van de tekortkoming deugdelijk in gebreke heeft gesteld en Motototaal gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
7.5. De afnemer zal Motototaal vrijwaren van vorderingen, die (mede) voortvloeien uit gebruik van door Motototaal geleverde zaken.
7.6. Indien door hulppersonen van Motototaal ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten een onderneming van Motototaal en/of met door de afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de afnemer Motototaal zal vrijwaren voor vorderingen van die hulppersonen, die (mede) voortvloeien uit het niet-nakomen door de afnemer van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de afnemer.

top

Artikel 8 - Overmacht

8.1. Indien Motototaal door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Motototaal door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
8.2. Indien Motototaal door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft de afnemer jegens Motototaal geen recht op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
8.3. Overmacht is in ieder geval aan de orde in geval van een tekortkoming van hulppersonen van Motototaal, gebruik van ongeschikte (hulpzaken), uitoefening van rechten door derden, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

top

Artikel 9 - Nieuwsbrieven

De afnemer geeft, door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, toestemming aan Motototaal om periodiek nieuwsbrieven te versturen. De afnemer kan op elk moment aangeven via een link in de nieuwsbrief, dat de afnemer de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

top

Artikel 10 - Reparaties

10.1 Op reparaties verricht door de geauthoriseerde reparatiediensten, hanteren wij de garantietermijn op de reparatie welke door de reparateur wordt gehanteerd.
10.2 Gerede reparaties welke niet door de eigenaar worden opgehaald, worden na 3 maanden eigendom van Motototaal.
10.3 Apparaten welke ter reparatie onder garantie bij Motototaal dienen te worden aangeboden, dienen door de afnemer op eigen kosten aan Motototaal te worden geretourneerd. De overige verzend en transportkosten zijn voor rekening van Motototaal.


top

Artikel 11 - Algemeen

11.1. Aanbiedingen van en overeenkomsten met Motototaal worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen en overeenkomsten met Motototaal niet van toepassing.
11.2. Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden jegens Motototaal verjaren en/of vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechtsvorderingen respectievelijk bevoegdheden.
11.3. De afnemer is verplicht Motototaal op de hoogte te houden van de juiste NAW-gegevens van de afnemer. Motototaal heeft recht op verschaffing van alle gegevens uit de gemeentelijke basis administratie, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
11.4. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.
11.5. Indien Motototaal een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

top

© 2012 Denga Webdesign